projekty‎ > ‎

Ucelená rehabilitační a terapeutická péče

Projekt UCELENÁ REHABILITAČNÍ A TERAPEUTICKÁ PÉČE vychází z nutnosti zajistit žákům školy, zejména těm s těžším mentálním a tělesným postižením, smysluplnou a ucelenou terapeutickou péči, která by zmírnila dopad kombinovaného postižení na jejich další vývoj. Tento projekt spočívá v současném fungování a vzájemném prolínání různých rehabilitací a terapií, tak aby byla komplexně rozvíjena celá osobnost dítěte.
 
 • V dopoledních hodinách (při výchovně vzdělávacím procesu našich žáků) se ve Speciální základní škole Poděbrady využívají tyto terapie: Logopedická péče, Komunikace AAKFyzioterapie, Canisterapie, Pobyt v solné jeskyni, Aquaterapie a vodoléčba, Psychomotorika a ZTV, Trampolíning, Dětská jóga, Muzikoterapie, Snoezelen, Zraková terapie - Tyflopedie.
 • V odpoledních hodinách (při volnočasových aktivitách našich dětí) v Občanském sdružení Přístav probíhají tyto terapie a kroužky: EEG Biofeedback, Logopedická péče, Trénink jazykových schopností podle D.B. Elkonina, Angličtina, Kuchtík, Hudební hrátky - Flétnička, Nácviky sociálních dovedností, Taneční a pohybová terapie, Rehabilitačně-relaxační aktivity.
Více podrobností k jednotlivým terapiím a kroužkům uvedeno na této stránce níže.

 EEG Biofeedback
BFB je podpůrná metoda umožňující dětem ovládat své „mozkové“ vlny.  Děti se naučí, jak lépe využijí a procvičí obě hemisféry. Jedná se tedy o sebeučení mozku pomocí tzv. biologické zpětné vazby. Dítě dostane okamžitou, cílenou a přesnou informaci o naladění či rozladění svých mozkových vln. BFB  posiluje žádoucí aktivaci nervové soustavy. Tímto tréninkem se posiluje hlavně paměť a pozornost. Napomáhá se koncentraci, ale i svalové relaxaciTato metoda je nenásilná, bezbolestná a hravá. Nepředstavuje riziko, protože nemá vedlejší účinky a její efekt je dlouhodobý.


Logopedická péče

Je nabízena dětem předškolního a mladšího školního věku. Obsahuje korekci nesprávné výslovností hlásek, rozvoj slovní zásoby a jazykového citu, a dále reedukační cvičení pro děti s diagnostikovanou vývojovou poruchou učení (dyslexií či dysortografií). 

  Trénink jazykových schopností podle D.B. Elkonina


V této metodě se, na rozdíl od jiných klasických metod, postupuje od mluveného slova ke čtenému. Děti se nejdříve naučí chápat hláskovou strukturu mluvených slov (říkáme, že se naučí slyšet hlásky ve slovech) a až potom se učí, jak se tyto hlásky dají označit písmeny. Do sešitu "Hláskář" děti kreslí, vybarvují, přiřazují a dalšími způsoby trénují jemnou motoriku. Metoda nejen že rozvíjí fonematický sluch, ale navíc prohlubuje jazykovou připravenost dětí na školu, jemnou motoriku, učí komunikovat, pozitivně kritizovat a přijímat kritiku. Poutavá, hravá forma metodiky – putování po Krajině slov – je pro děti přitažlivá, ale zároveň i logická. Děti mají své individuální tempo, které je třeba respektovat.


Angličtina

Náš kroužek anglického jazyka, probíhá vždy za přítomnosti rodilého mluvčího. Veškerá výuka je pod odborným dohledem zkušeného českého speciálního pedagoga. Kroužku se účastní děti ve věku 6-12 let z řad speciálních tříd spolu v interakci s předškoláky z běžných MŠ. Snažíme se, aby si děti osvojily cizí jazyk smysluplnými aktivitami a interakcí s ostatními. Slovní zásoba a mluvnické skladby jsou vždy vyučovány ve srozumitelném kontextu k probíranému tématu. Při výuce využíváme vizualizaci, reálné předměty a modelové situace.

 Kuchtík

Děti se zde učí nejen správným stravovacím návykům. Na předem vymyšlený a dohodnutý pokrm si nejprve nakoupí suroviny. Seznámí se s nimi, ochutnají je, přivoní si, ohmatají je, zkrátka je vnímají všemi smysly. Děti mají i své kuchařské sešity, do kterých si zapisují každý recept a lepí obrázky surovin vystřižených z letáků. Poté dle receptu suroviny zpracují a společně z nich uvaří pokrm. Vážíme, odměřujeme, pečeme nebo smažíme. Následuje servírování, správné stolování a úklid všech pomůcek. Děti se učí sebeobluze, plánování, spolupráci, rozvíjí hrubou i jemnou motoriku a zjišťují, jak jednoduché je vařit. Toto vše se jim do budoucího samostatného života bude zajisté hodit. Při této činnosti využíváme ergoterapeutických prvků.

 Hudební hrátky - flétnička

V hodinách hudebních hrátek s nácvikem hry na zobcovou flétnu začínáme seznamováním s hudebním nástrojem, jeho částmi. Hravou formou provádíme různá rytmická, dechová a melodická cvičení. Postupně se seznamujeme s jednotlivými tóny, které si pojmenujeme jmény podle počátečních písmen. Každá nota má také pro lepší zapamatování svou určitou barvu. Učíme se, kde nota „bydlí". Spolu s názvem, barvou a umístěním dané noty se snažíme, pomocí správného úchopu a proudu vzduchu, tvořit tón. K tomu je potřeba i nácvik vhodného postoje při hraní. Postupně se tímto způsobem učíme nové noty a tóny, až se k velké radosti dopracujeme ke hraní jednoduchých písniček. Jednotlivé lekce nám zpestřují také různé hádanky, rébusy, skládačky, spojovačky, omalovánky, doplňovačky na pracovních listech, které si děti odnášejí domů, aby mohly předvést své dovednosti i rodičům. Je velice dobré, pokud si na muzicírování najdou čas i v domácím prostředí. 


Nácviky sociálních dovedností

Nabízíme přímou práci s dětmi ve formě individuálních nácviků a skupinových nácviků sociálních dovedností. Nácviky se zaměřují na podporu co nejvíc deficitních oblastí dítěte a celkového vývoje dítěte (sociálních dovedností, funkční komunikace, hra a schopnost trávit volný čas, pohybové schopnosti, jemná a hrubá motorika, grafomotorika, smyslové vnímání, zraková a sluchová diferenciace, imitace, abstraktně vizuální myšlení, početní představivost, rozumové schopnosti. Terapeut vede a motivuje dítě k interakcím, řízeným činnostem a hře. Hlavní cíle terapie jsou: rozvoj komunikace, hry a imitace, nácvik sociálních dovedností, nácvik spolupráce s druhou osobou/dítětem, navazování interakce, vedení interakce, nácvik soběstačnosti dítěte, příprava dítěte na skupinové nácviky apod.


Taneční a pohybová terapie

Terapie, která využívá přirozeného pohybu, jenž pozitivně ovlivňuje psychiku a není fyzicky náročný. Většinou je spojen s hudbou či rytmizací a snaží se dosáhnout obohacení pohybového projevu dítěte. Pomáhá při kontrole napětí a impulsivním chování. Dítě vede k poznávání vlastního těla a projevů spojených s emocemi. Umožňuje dítěti rozvíjet se přirozeným a nenásilným způsobem, pomáhá mu odstraňovat problémy a komplexy. V našem sdružení se jedná o skupinovou terapii, při níž se účastníci učí i různé druhy tanců a choreografií. Velké úspěchy sklízí i na tanečních soutěžích.


Rehabilitačně-relaxační aktivity 

Tyto odpolední aktivity navazují na individuální rehabilitaci a fyzioterapii. Pracujeme dle Bazální a Orofaciální stimulace, Míčkové facilitace a Dotykové terapie. Využíváme MOTOmed, rotoped, chodecký a běžecký pás, pojízdný elektrický zvedák, vodoléčbu, overbally, gymbally a kuličkový bazén. Konkrétně aktivizujeme, vertikalizujeme, relaxujeme, ovlivňujeme kloubní pohyblivost, tonus svalu a hluboký stabilizační systém, zapojujeme jemnou a hrubou motoriku, cvičíme koordinaci, stabilitu, orientaci v prostoru, polohujeme a využíváme dechovou gymnastiku. 


  
TERAPIE PROBĚHLÉv projektu dříve zahrnuté               Náš projekt natáčela i televize ČT2.
                                                                                          klikněte na KUŘE a video se "rozbalí"
 • Hipoterapie
  http://www.ceskatelevize.cz/porady/10391987991-kde-penize-pomahaji/212522162210009-obcanske-sdruzeni-pristav/video/
 • Canisterapie skupinová i individuální
 • Muzikoterapie
 • Psychologicko-pedagogické ježdění na koni 
 • Barevná terapie - AURA SOMA 
 • Dramaterapie s prvky dětské jógy
 • Taneční a pohybová terapie
 • Arteterapie
 • Trampolínink
 • Zraková terapie - tyflopedie
 • Aquaterapie   

Kontaktní osoba: Bc. Radka Šindílková, DiS.


Comments