projekty‎ > ‎

Ucelená rehabilitační a terapeutická péče

Projekt UCELENÁ REHABILITAČNÍ A TERAPEUTICKÁ PÉČE vychází z nutnosti zajistit žákům školy, zejména těm s těžším mentálním a tělesným postižením, smysluplnou a ucelenou terapeutickou péči, která by zmírnila dopad kombinovaného postižení na jejich další vývoj. Ucelená terapie spočívá v současném fungování a vzájemném prolínání různých terapií, tak aby byla komplexně rozvíjena celá osobnost dítěte.

Obsah projektu:


Fyzioterapie

- rehabilitace s fyzioterapeutem aktivní, pasivní či s využitím různých přístrojů a pomůcek - MOTOmed, rotoped, perličková masáž dolních a horních končetin, Trampolining, tělocvičná trojkombinace, běžecký a chodecký pás, Flexi-bary, gymbalony, overbaly, místnost pro Snoezeleen, Terapi-master, Magnetoterapie......


Canisterapie

- způsob terapie, který využívá pozitivního působení psa na zdraví jedince, přičemž klade důraz především na řešení problémů psychických, zejména citových a sociálně-integračních a působení na fyzické zdraví člověka

- individuální práce s dítětem - navazování kontaktu terapeuta s dítětem prostřednictvím psa a rozvinutí motorických dovedností dítěte uvolněním spastického napětí a aktivací hypotonických svalových skupin


Léčebné psychologicko - pedagogické ježdění na koni (LPPJ)


- terapie, jejímž cílem je ovlivnění fyzických a psychických vlastností, schopností a dovedností, uvolnění psychického i tělesného napětí
- formuje rozvoj osobnosti, pozitivně působí na smyslovou činnost, má také nezanedbatelný socioterapeutický vliv 
- metodika je velice pestrá, řídí se cílem terapie, fyzickými a psychickými předpoklady klientů, které jsou značně rozdílné


Trampoterapie

- moderní netradiční cvičení na terapeutické trampolíně s úzkou vazbou na psychiku
- princip úspěšnosti trampoterapie spočívá ve fyziologii a biomechanice pohybu na trampolíně
- individuální práce s dítětem - při trampoterapii dochází k rozvinutí motorických a koordinačních dovedností postiženého jedince, uvolnění spastického napětí svalstva, aktivizace hypotonických svalových skupin, zvýšení kloubní pohyblivosti, posílení svalstva, nácviku dechové gymnastiky, tj.zlepšování fyzické i psychické kondice.
- navozováním krátkodobého (ale mnohokrát opakovaného) stavu nulové gravitace dochází k spontánnímu prožívání radosti a opojení z netradiční pohybové aktivity
- terapeut tohoto stavu dosáhne i u „vozíčkáře“.Aquaterapie

- terapie při které jde o samostatný či asistovaný pobyt a pohyb ve vodě
- je možné využít kompenzační či plavecké pomůcky, ale častěji se učíme pohybu ve vodě bez nich
- voda navozuje u dětí ve většině případů až terapeutické účinky např.: navození správného dýchání, rozvinutí motorických dovedností handicapovaného jedince, uvolnění spastického napětí svalstva, aktivizace hypotonických svalových skupin, zvýšení kloubní pohyblivosti, z
lepšení psychického stavu....EEG Biofeedback


- metoda, která umožní ovládat mozkové vlny, jedná se o sebeučení mozku pomocí tzv. biologické zpětné vazby
- individuální práce s dítětem - dostat díky EEG Biofeedbacku okamžitou, cílenou a přesnou informaci o ladění (v případě LMD tedy "rozladění") mozkových vln u dítěte a zároveň učení se, jak tyto vlny uvést do souladuBarevná terapie - AURA SOMA


- terapie, kde se jedná o syntézu působení vzácných kamenů, minerálů, energií rostlin a barev a pomáhá harmonizovat duchovní, emocionální, mentální a fyzické roviny našeho bytí
- individuální práce s dítětem – terapeut pracuje s příčinami a souvislostmi nemocí dítěte, které se projevují v rovině jeho emocí, vlastností a chování, či na jejich těleArteterapie, Ergoterapie

- terapie nejen malováním, ale i prací, která umožňuje dětem vyjádřit obsahy jejich vnitřního světa, které jsou verbálním způsobem těžko formulovatelné a sdělitelné, díky jejich handicapu

- skupinová práce s dětmi - děti získávají úctu k sobě i k druhým
- jde o proces, při kterém terapeut vede děti k pochopení sebe samého. V nemalé míře jde i o výcvik soběstačnosti 


Muzikoterapie


- terapie, která vychází z poznání, že zpěv a hudba léčí, harmonizuje tělo i duši, přináší radost
- skupinová práce s dětmi – terapeut citlivě přistupuje k hlasovým možnostem každého jedince a u těch, kteří již mají určitou pěveckou zkušenost, se zaměřuje na rozvíjení jejich dovednosti a těm, kteří si ve zpěvu nevěří, pomáhá získávat větší jistotu - - také rozvíjí u dětí pohybové dovednosti při tanci a hudbě

  Taneční terapie

terapie, která využívá přirozeného pohybu, jenž pozitivně ovlivňuje psychiku a není fyzicky náročný
- snaží se dosáhnout obohacení pohybového projevu dítěte, pomáhá při kontrole napětí a impulsivním chování
- napomáhá k poznávání vlastního těla a projevů spojených s emocemi
- umožňuje dítěti rozvíjet přirozeným a nenásilným způsobem, pomáhá mu odstraňovat problémy a komplexy
- v našem sdružení se jedná se o skupinovou terapii

  Dramaterapie s prvky dětské jógy
- terapie, kde se prolínají prvky z dramatické výchovy s dětskou jógou 
- učení přímým prožitkem a vlastní zkušeností v jednání, nabývání životní zkušenosti společným řešením problému nejen intelektem, ale i intuicí a to vše se zapojením těla a emocí 
- vychází se z přirozené napodobivé hry, která je založena na přeměně, v nichž se děti stávají něčím nebo někým jiným a vstupují do fiktivního světa, který aktivně spoluvytvářejí
- umožňuje dítěti rozvíjet se harmonicky - všechny složky jeho osobnosti v plné míře a po všech stránkách
- v našem sdružení se jedná o skupinovou terapii

TERAPIE


Partneři dlouhodobého projektu:   


    

Kontaktní osoba: Bc. Radka Šindílková, DiS
           
 
     Comments