projekty‎ > ‎

Ucelená rehabilitační a terapeutická péče

Projekt UCELENÁ REHABILITAČNÍ A TERAPEUTICKÁ PÉČE vychází z nutnosti zajistit žákům školy, zejména těm s těžším mentálním a tělesným postižením, smysluplnou a ucelenou terapeutickou péči, která by zmírnila dopad kombinovaného postižení na jejich další vývoj. Tento projekt spočívá v současném fungování a vzájemném prolínání různých rehabilitací a terapií, tak aby byla komplexně rozvíjena celá osobnost dítěte. 
  • V dopoledních hodinách (při výchovně vzdělávacím procesu našich žáků) se ve Speciální základní škole Poděbrady využívají tyto terapie: Logopedická péče, Fyzioterapie, Canisterapie, Pobyt v solné jeskyni, Aquaterapie, Psychomotorika a ZTV, Trampolíning, Dětská jóga, Muzikoterapie. Více podrobností k jednotlivým terapiím ZDE. 
  • V odpoledních hodinách (při volnočasových aktivitách našich dětí) se v Občanském sdružení Přístav využívají tyto terapie a kroužky: Taneční a pohybová terapie, Rehabilitačně-relaxační aktivity, Trampoterapie, Aquaterapie, Zraková terapie - Tyflopedie, Logopedická péče, Hudební hrátky, Kuchtík, Výtvarné tvoření. Více podrobností k jednotlivým terapiím a kroužkům uvedeno na této stránce níže.
 Taneční a pohybová terapie

Terapie, která využívá přirozeného pohybu, jenž pozitivně ovlivňuje psychiku a není fyzicky náročný. Většinou je spojen s hudbou či rytmizací a snaží se dosáhnout obohacení pohybového projevu dítěte. Pomáhá při kontrole napětí a impulsivním chování. Dítě vede k poznávání vlastního těla a projevů spojených s emocemi. Umožňuje dítěti rozvíjet se přirozeným a nenásilným způsobem, pomáhá mu odstraňovat problémy a komplexy. V našem sdružení se jedná o skupinovou terapii, při níž se účastníci učí i různé druhy tanců a choreografií. Velké úspěchy sklízí i na tanečních soutěžích.

 Rehabilitačně-relaxační aktivity 

Tyto odpolední aktivity navazují na individuální rehabilitaci a fyzioterapii. Pracujeme dle Bazální a Orofaciální stimulace, Míčkové facilitace a Dotykové terapie. Využíváme MOTOmed, rotoped, chodecký a běžecký pás, pojízdný elektrický zvedák, vaničku s vodoléčbou, overbally, gymbally a kuličkový bazén. Konkrétně aktivizujeme, vertikalizujeme, relaxujeme, ovlivňujeme kloubní pohyblivost a hluboký stabilizační systém, zapojujeme jemnou a hrubou motoriku, cvičíme koordinaci, stabilitu, orientaci v prostoru, polohujeme a využíváme dechovou gymnastiku.

 Trampoterapie

Jde o moderní, netradiční cvičení na terapeutické trampolíně s úzkou vazbou na psychiku jedince. Princip úspěšnosti trampoterapie spočívá ve fyziologii a biomechanice pohybu na trampolíně. Při individuální práci s dítětem dochází k rozvinutí motorických a koordinačních dovedností postiženého jedince, uvolnění spastického napětí svalstva, aktivizace hypotonických svalových skupin, zvýšení kloubní pohyblivosti, posílení svalstva, nácviku dechové gymnastiky, tj. zlepšování fyzické i psychické kondice. Trampolína - veliká balanční plocha, právě toto umožňuje. Navozováním krátkodobého (ale mnohokrát opakovaného) stavu nulové gravitace dochází k spontánnímu prožívání radosti a opojení z netradiční pohybové aktivity. Terapeut tohoto stavu dosáhne i u „vozíčkáře“.


Aquaterapie

Terapie, při které jde o samostatný či asistovaný pobyt a pohyb ve vodě. Je možné využít kompenzační či plavecké pomůcky, ale častěji se učíme pohybu ve vodě bez nich. Voda navozuje u dětí ve většině případů až terapeutické účinky např. navození správného dýchání, rozvinutí motorických dovedností handicapovaného jedince, uvolnění spastického napětí svalstva, aktivizace hypotonických svalových skupin, zvýšení kloubní pohyblivosti, zlepšení psychického stavu atd. I dítě s kvadruparetickou formou DMO, může být schopno samostatného a bezpečného 


Zraková terapie – tyflopedie 

Je nově nabízenou terapií. Zraková terapie je soubor technik a metod, které mají za cíl naučit dítě využívat každý i sebemenší zbytek zraku. Jsou to reakce na světlo a jeho lokalizace, zdroj světla v pohybu, senzomotorická koordinace, určování barev, tvarů a velikosti, souvislost mezi částí a celkem apod. Je to speciální metoda, která je založena na bázi světel různé intenzity a barev, při níž je využívaná celá škála osvědčených speciálních pomůcek, ale zároveň pomůcek běžně dostupných. Zraková terapie se provádí v zatemněné místnosti nebo při běžném denním osvětlení. 

 Logopedická péče

Je nabízena dětem předškolního a mladšího školního věku. Obsahuje korekci nesprávné výslovností hlásek, rozvoj slovní zásoby a jazykového citu, a dále reedukační cvičení pro děti s diagnostikovanou vývojovou poruchou učení (dyslexií či dysortografií). 

 HUDEBNÍ HRÁTKY 

Využíváme zde prvků muzikoterapie, kdy vycházíme z poznání, že zpěv a hudba léčí, harmonizuje tělo i duši a v neposlední řadě přináší radost. Při skupinové práci s dětmi lektorka citlivě přistupuje k hlasovým a motorickým možnostem každého jedince. Využívá hudby, ticha, rytmu, zvuků, tónů, zpěvu, často v návaznosti na pohyb či výtvarnou tvorbu. Mnoho hudebních a muzikoterapeutických nástrojů dělá každou hodinu pestrou a jinou. Léčebnou metodou je jak vytváření nebo podílení se na hudbě, tak i její poslouchání, vnímání či jiné kreativní zpracování.

 KUCHTÍK

Během odpoledního bloku, trvajícího i 3h, se děti učí nejen správným stravovacím návykům. Předem dohodnutý pokrm si piktogramově rozeberou na jednotlivé suroviny. Seznámí se s nimi, ochutnají je, přivoní si, ohmatají je, zkrátka je vnímají všemi smysly. Poté suroviny zpracují a společně z nich uvaří pokrm. Následuje servírování, správné stolování a úklid všech pomůcek. Děti se učí sebeobluze, plánování, spolupráci, rozvíjí hrubou i jemnou motoriku a zjišťují, jak jednoduché je vařit. Toto vše se jim do budoucího samostatného života bude zajisté hodit. I při této činnosti využíváme eroterapeutických prvků.

 VÝTVARNÉ TVOŘENÍ

Vychází z poznatků arteterapie. Nejen malováním umožňujeme dětem vyjádřit obsahy jejich vnitřního světa, které jsou verbálním způsobem těžko formulovatelné a sdělitelné. Skupinová práce s dětmi, kdy i "problematické děti", které baví výtvarné činnosti, získávají úctu k sobě i k druhým. Jde o proces, při kterém lektor vede děti k pochopení sebe samého. Využíváme moderní metody tvoření, např. fusing.


  
TERAPIE PROBĚHLÉv projektu dříve zahrnuté                             Náš projekt natáčela i televize ČT2.
                                                                                                     klikněte na KUŘE a video se "rozbalí"
  • Hipoterapie
    http://www.ceskatelevize.cz/porady/10391987991-kde-penize-pomahaji/212522162210009-obcanske-sdruzeni-pristav/video/
  • Skupinová Canisterapie
  • Léčebné psychologicko - pedagogické ježdění na koni 
  • EEG Biofeedback
  • Barevná terapie - AURA SOMA 
  • Dramaterapie s prvky dětské jógy Kontaktní osoba:
 Bc. Radka Šindílková, DiS.

Comments